Strategia UMK

 

Cel strategiczny II

Zapewnić kształcenie przygotowujące do funkcjonowania i podejmowania inicjatyw w dynamicznie zmieniającym się świecie poprzez indywidualizację ścieżek rozwoju, wykorzystywanie nowoczesnych technologii i doświadczeń międzynarodowych oraz dopasowaną ofertę uzupełniających form kształcenia.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, kształcąc na najwyższym, europejskim poziomie, stwarza unikatowe i wszechstronne możliwości rozwoju indywidualnego oraz osiągnięcia wysokich kompetencji zawodowych wszystkim kształcącym się.

Profesjonalizm i potencjał kadry dydaktycznej oraz autorski System Doskonałości Akademickiej zapewniają wysoką jakość kształcenia. Kluczowe znaczenie ma ścisłe powiązanie kształcenia z badaniami, szczególnie w obszarach priorytetowych, przy silnym współdziałaniu z uniwersyteckimi centrami doskonałości. Wysokie standardy spełnia także nowoczesna infrastruktura dydaktyczna, a nowe technologie i narzędzia metodyczne komplementarnie wspierają proces kształcenia. Uniwersytet przywiązuje wagę do pozaedukacyjnych doświadczeń studiowania, tworząc przyjazne, inspirujące środowisko rozwoju.

Dzięki atrakcyjnej ofercie naukowo-dydaktycznej oraz rozpoznawalnej marce, tożsamości i tradycji Uniwersytet przyciąga i stwarza szczególne szanse dla osób najbardziej utalentowanych. Oferta studiów kształtowana jest proaktywnie, tak aby antycypować potrzeby przyszłego rynku pracy i odpowiadać na społeczne oraz gospodarcze wyzwania w skali regionu i kraju. Uniwersytet stale doskonali ofertę uczenia się przez całe życie, proponując szeroki wybór studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych krótkich form kształcenia.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest uczelnią otwartą dla osób z zagranicy, dążąc do jak najszerszych relacji międzynarodowych. W ofercie dydaktycznej zwiększa się udział obcojęzycznych modułów kształcenia, a w ramach szkół letnich, warsztatów i w szkołach doktorskich wzrasta liczba uzdolnionych studentek i studentów oraz młodych badaczek i badaczy z wielu krajów. Dzięki współpracy w ramach partnerstwa zagranicznego i programom europejskim UMK oferuje studentkom i studentom kształcenie w licznych uczelniach zagranicznych, podwójne dyplomy oraz wyjątkowy potencjał partnerstwa Europejskiego Uniwersytetu YUFE.

Przewodniczącym zespołu zajmującego się obszarem "Kształcenie" jest prof. dr hab. Przemysław Nehring. Skład zespołu >>>

Cele operacyjne i kluczowe działania

II.1 Wdrożyć nowoczesny model spersonalizowanego i angażującego kształcenia opartego na różnorodności.

II.1.1 Zapewnić zgodność koncepcji kształcenia na Uniwersytecie z wizją wszechstronnego rozwoju człowieka przez całe życie oraz wdrożyć ją do programów nauczania i oferty dydaktycznej.

II.1.2 Kształtować kluczowe kompetencje, w szczególności społeczne i emocjonalne, a także samoorganizację, twórcze myślenie, przedsiębiorczość oraz kompetencje cyfrowe.

II.1.3 Umożliwić i promować współtworzenie przez studentki i studentów indywidualnych ścieżek ich kształcenia oraz uelastycznić zasady organizacji studiów.

II.1.4 Zwiększyć wykorzystanie aktywizujących, angażujących oraz opartych na pracy zespołowej metod kształcenia.

II.1.5 Wdrażać nowoczesne metody, narzędzia i technologie kształcenia oraz ulepszać i wzbogacać infrastrukturę dydaktyczną.

II.1.6 Zwiększyć dostępność kształcenia dla osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

II.2 Rozwiązać i promować interdyscyplinarność kształcenia oraz powiązać je z prowadzoną działalnością naukową.

II.2.1 Zapewnić powiązanie oferowanych treści kształcenia z działalnością naukową.

II.2.2 Stworzyć ofertę rozwoju osób szczególnie uzdolnionych, wzmacniając ich kompetencje badawcze i włączając ich w działalność naukową, w szczególności w szkołach doktorskich.

II.2.3 Poszerzyć ofertę ddaktyczną o charakterze interdyscyplinarnym, w tym międzydziedzinowym.

II.2.4 Promować interdyscyplinarne podejście do planowania własnego rozwoju, przygotowującego do wyzwań przyszłości.

II.2.5 Wprowadzić mechanizmy organizacyjne wspierające współpracę wydziałów w prowadzeniu interdyscyplinarnego kształcenia.

II.2.6 Wspierać tworzenie interdyscyplinarnych kół naukowych oraz ściśle powiązać ich działalność z prowadzonymi na UMK badaniami.

II.3 Powiązać ofertę i treści kształcenia z wyzwaniami przyszłości, potrzebami społeczeństwa i rynku pracy.

II.3.1 Regularnie badać potrzeby otoczenia oraz zmiany i trendy na rynku pracy.

II.3.2 Zwiększyć praktyczny wymiar kształcenia w oparciu o zidentyfikowane potrzeby rynku pracy.

II.3.3 Zapewnić efektywną realizację studiów dualnych, staży, praktyk i zamawianych prac dyplomowych dzięki partnerstwom z przedmiotami otoczenia.

II.3.4 Umożliwić uznawaną certyfikację określonych kwalifikacji, nabywanych w ramach kształcenia na UMK.

II.3.5 Rozwinąć i wypromować ofertę uzupełniających form kształcenia w powiązaniu z ofertą studiów wyższych, potrzebami społeczeństwa oraz rynku pracy.

II.4 Wzmocnić międzynarodową atrakcyjność kształcenia na UMK oraz mobilność osób studiujących i przygotowujących doktoraty.

II.4.1 Rozwinąć stałe formy kształcenia przeznaczone dla obcokrajowców, w tym szkoły letnie i zimowe oraz ofertę programów i modułów w języku angielskim.

II.4.2 Ułatwić obcokrajowcom adaptację w zakresie międzykulturowym, komunikacyjnym, psychologicznym oraz organizacyjnym.

II.4.3 Zidentyfikować i usunąć bariery mobilności osób studiujących i przygotowujących doktoraty oraz wspierać i promować mobilność.

II.4.4 Wzmocnić promocję oferty międzynarodowej, w tym krótkich form wyjazdowych, na poziomie rekrutacji, studiów i szkół doktorskich.

II.4.5 Znacząco zwiększyć zaangażowanie całej wspólnoty Uniwersytetu w działania wynikające z uczestnictwa w YUFE i innych partnerstwach międzynarodowych.

II.5 Zapewnić właściwe warunki do prowadzenia kształcenia na najwyższym poziomie

II.5.1 Wykorzystać doświadczenia i dobre praktyki wynikające z relacji międzynarodowych UMK do doskonalenia jakości kształcenia.

II.5.2 Zapewnić aktywny udział kluczowych interesariuszy w określaniu i doskonaleniu koncepcji kształcenia.

II.5.3 Zwiększyć efektywność gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych o procesie kształcenia.

II.5.4 Aktualizować i rozwijać kompetencje metodyczne kadr dydaktycznych oraz upowszechniać najlepsze praktyki dydaktyczne.

II.5.5 Wspierać całościowo rozwój zawodowy i osobisty osób studiujących, przygotowujących doktoraty oraz podejmujących inne formy kształcenia.

Strategia UMK