Strategia UMK

Cel strategiczny I

Wzmocnić pozycję Uniwersytetu dzięki doniosłym osiągnięciom naukowym odnoszącym się do wyznań przyszłości, uzdolnionej i zmotywowanej kadrze oraz silnemu partnerstwu w międzynarodowej przestrzeni akademickiej.

Ważną częścią działalności naukowej Uczelni jest interdyscyplinarność realizowana w ramach dziedzin nauki oraz we współpracy międzydziedzinowej. Dzięki temu Uniwersytet włącza się w projekty odpowiadające na złożone wyzwania cywilizacyjne.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika rozwija się w sposób zrównoważony. Obszary badawcze, w których może konkurować lub być liderem co najmniej w skali ogólnopolskiej, są skutecznie identyfikowane, wspierane i promowane. Uniwersytet w swojej działalności naukowej w sposób elastyczny odpowiada na aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze kraju i regionu. Sprzyja temu sprzężenie transferu wiedzy i komercjalizacji z nauką na każdym etapie prac badawczych.

Na Uniwersytecie funkcjonuje kompleksowy system zarządzania infrastrukturą badawczą, który zapewnia jej optymalne wykorzystanie, a dzięki współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi stwarza także możliwości pracy na dotychczas niedostępnej aparaturze, w ramach wspólnych przedsięwzięć naukowych.

Uniwersytet realizuje politykę dywersyfikacji źródeł przychodów na badania i rozwój kadry naukowej, w tym istotnie wzmacnia działania w kierunku pozyskiwania grantów krajowych i międzynarodowych.

Przewodniczącym zespołu zajmującego się obszarem "Nauka" jest prof. dr hab. Wojciech Wysota. Skład zespołu >>>

Cele operacyjne i kluczowe działania

I.1 Podnieść efektywność działalności naukowej Uniwersytetu dzięki wykorzystaniu możliwości programu IDUB, w szczególności w zakresie zrównoważonego rozwoju dyscyplin i wzmacniania priorytetowych obszarów badawczych.

I.1.1 Wdrożyć kompleksową politykę naukową UMK i spójne z nią programy rozwoju poszczególnych dyscyplin.

I.1.2 Wzmocnić funkcjonowanie centrów doskonałości, rozwinąć wyłaniające się pola oraz grupy badawcze na Uniwersytecie.

I.1.3 Usprawnić zarządzanie procesem badawczym na UMK poprzez wdrożenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości działalności naukowej.

I.1.4 Zrekonstruować zasady wewnętrznego podziału środków finansowych na badania, uwzględniające zrównoważony rozwój uczelni i dyscyplin.

I.2 Zoptymalizować wykorzystanie i rozwój potencjału naukowego członków wspólnoty Uniwersytetu, kształtując otwarte i przyjazne środowisko dla działalności naukowej.

I.2.1 Podnieść kompetencje kadry naukowej oraz doktorantek i doktorantów w zakresie organizacji i prowadzenia działalności naukowej i publikacyjnej dzięki dopasowanej ofercie działań szkoleniowo-rozwojowych i upowszechnianiu dobrych praktyk.

I.2.2 Wzmocnić wsparcie obsługi badań i projektów, dzięki zwiększeniu dostępności wyspecjalizowanej kadry administracyjnej.

I.2.3 Poszerzyć dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej, w tym zasobów literaturowych, cyfrowych i obliczeniowych, oraz zoptymalizować jej wykorzystanie.

I.2.4 Stworzyć system wsparcia dla zróżnicowanych tematycznie grup badawczych i mechanizmy ich finansowania w ramach jednostek organizacyjnych.

I.3 Zbudować pozycję UMK jako cenionego partnera w międzynarodowej przestrzeni naukowej.

I.3.1 Wspierać inicjowanie i rozwój indywidualnych relacji kadry naukowej oraz doktorantek i doktorantów z kadrą innych jednostek naukowych w kraju i na świecie.

I.3.2 Rozwinąć współpracę badawczą z renomowanymi instytucjami naukowymi, w tym w ramach konsorcjów naukowych.

I.3.3 Określić jasny podział zadań i odpowiedzialności za działania związane z umiędzynarodowieniem badań.

I.3.4 Zapewnić przyjazną organizację przyjazdów i pracy kadry naukowej spoza UMK.

I.3.5 Aktywnie promować osiągnięcia naukowe Uniwersytetu w świecie akademickim i poza nauką, w szczególności w języku angielskim.

I.3.6 Wzmocnić wsparcie kadry naukowej i doktorantów w prowadzeniu efektywnej komunikacji naukowej, w tym publikacji w językach obcych.

I.4 Zidentyfikować i podjąć lokalne oraz globalne wyzwania społeczne z wykorzystaniem interdyscyplinarnych rozwiązań.

I.4.1 Szybko reagować na pojawiające się wyzwania społeczne poprzez uruchamianie nowych projektów badawczych i wspieranie silnych zespołów naukowych skupionych wokół tych wyzwań.

I.4.2 Wspierać interdyscyplinarne, międzyinstytucjonalne zespoły badawcze proponujące innowacyjne rozwiązania i wdrażające wyniki badań, w szczególności dla lokalnych społeczności.

I.4.3 Zapewnić warunki sprawnego działania nowoczesnych centrów specjalizujących się w ważnych społecznie i kulturowo obszarach badawczych oraz mogących świadczyć profesjonalne usługi.

I.5 Zwiększyć zewnętrzne finansowanie działalności naukowej ze źródeł krajowych i zagranicznych.

I.5.1 Wdrożyć skuteczny model wsparcia badaczek i badaczy w pozyskiwaniu, prowadzeniu i rozliczaniu grantów oraz w zakresie naukowej współpracy międzynarodowej.

I.5.2 Wprowadzić transparentny system premiowania kadry naukowej, doktorantek i doktorantów oraz kadr wspierających za pozyskanie finansowania i rozliczenie badań naukowych ze środków zewnętrznych.

I.5.3 Wspierać pozyskiwanie środków na działalność naukową od podmiotów prywatnych, z wykorzystaniem działań fundraisingowych.

Strategia UMK