Strategia UMK

 

Cel strategiczny III

Zwiększyć rolę Uniwersytetu i wzmocnić jego wizerunek jako instytucji otwartej na współpracę z otoczeniem, tworzącej wiedzę i innowacyjne rozwiązania, świadczącej wysokiej klasy usługi eksperckie, w tym medyczne, a także instytucji społecznie zaangażowanej i kulturotwórczej.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest głównym partnerem akademickim do współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju i innowacji dla miast, administracji samorządowej i biznesu, szczególnie w regionie kujawsko-pomorskim. Silne zaangażowanie i wysoki priorytet rozwoju relacji z Toruniem, Bydgoszczą i regionem spotyka się z uznaniem oraz generuje wartościowe inicjatywy społeczne i gospodarcze.

Uniwersytet posiada bogatą ofertę badań oraz usług eksperckich, atrakcyjną dla zewnętrznych podmiotów. Jest silnym ośrodkiem komercjalizacji dzięki udanym wdrożeniom wyników prac badawczo-rozwojowych. UMK skutecznie chroni własność intelektualną, umożliwiając realizację projektów badawczo-rozwojowych we współpracy ze znaczącymi podmiotami gospodarczymi i samorządem. Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii ułatwia powstawanie innowacji i ich transfer do gospodarki, prowadzi proces patentowania oraz wzmacnia przedsiębiorczość akademicką. Działania te aktywnie wspierają innowacyjność i osoby zarządzające projektami, a także spółki celowe wspomagające uniwersyteckie spółki spin-off.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika kontynuuje swą kulturotwórczą rolę animatora i mecenasa ważnych wydarzeń kulturalnych w regionie. Uczelnia pełni także naturalną rolę centrum upowszechniania wiedzy, promując postawy aktywnego uczestnictwa i świadomego odbioru. Prowadzi Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące, uniwersytet otwarty i dziecięcy oraz uniwersytet trzeciego wieku. UMK służy społeczeństwu jako instytucja doradcza o najwyższej wiarygodności promująca racjonalne metody podejmowania decyzji.

Przewodniczącym zespołu zajmującego się obszarem "Relacje" jest prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś. Skład zespołu >>>

Cele operacyjne i kluczowe działania

III.1 Rozwinąć dialog i standardy współpracy z partnerami zewnętrznymi.

III.1.1 Opracować i wdrażać całościową politykę relacji UMK z interesariuszami zewnętrznymi.

III.1.2 Doskonalić zasady i formy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, regularnie badając potrzeby i poziom satysfakcji poszczególnych grup interesariuszy.

III.1.3 Dobrać i rozwijać efektywne kanały wielokierunkowej komunikacji z interesariuszami.

III.1.4 Zapewnić najwyższą jakość relacji z kluczowymi partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego dzięki dedykowanym opiekunom oraz centralnemu i wydziałowym zespołom monitorującym i wspierającym tę współpracę.

III.2 Zwiększyć transfer wiedzy oraz skalę innowacyjnych projektów realizowanych przez UMK w ramach partnerstwa społecznego i biznesowego.

III.2.1 Rozpoznać potencjał infrastruktury, badań i kompetencji kadr Uniwersytetu dla działań wdrożeniowych i usług eksperckich.

III.2.2 Przygotować kompleksową, interdyscyplinarną ofertę współpracy naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu z otoczeniem, zorientowaną na wyzwania przyszłości, potrzeby społeczeństwa, gospodarki i rynku pracy.

III.2.3 Zarządzać portfelem usług i propozycją wartości UMK, aktualizując ofertę współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

III.2.4 Stwarzać nowe szanse komercjalizacji oraz usług eksperckich, informując o badaniach i najlepszych międzynarodowych praktykach w obszarach zainteresowania partnerów.

III.2.5 Rozwinąć współpracę z instytucjami otoczenia biznesu kluczowymi dla regionu.

III.3 Podnieść motywację i rozwinąć odpowiednie kompetencje kadry, osób studiujących oraz przygotowujących doktoraty do pogłębiania relacji z otoczeniem.

III.3.1 Kształtować otwartość na relacje zewnętrzne, postawy proinnowacyjne i przedsiębiorcze we wspólnocie Uniwersytetu.

III.3.2 Systemowo motywować kadrę, osoby studiujące, przygotowujące doktoraty i kształcące się do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, uwzględniając mechanizmy oceny oraz nagradzania.

III.3.3 Rozwijać kompetencje wspólnoty Uniwersytetu z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, zarządzania projektami, samoorganizacji oraz kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

III.3.4 Wspierać innowacyjność i działania prowdrożeniowe kadr Uniwersytetu poprzez mentoring, sieciowanie i inne formy aktywizujące.

III.3.5 Ułatwić studentkom, studentom, doktorantkom i doktorantom rozwój powiązany ze współpracą z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz elastyczne łączenie studiów z pracą zawodową.

III.4 Zapewnić warunki organizacyjne dla efektywnej współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

III.4.1 Rozbudować i odpowiednio wyposażyć wyspecjalizowany zespół wspierający inicjowanie i obsługę współpracy UMK w ramach partnerstwa.

III.4.2 Wdrożyć przejrzyste i proste procedury podejmowania i prowadzenia współpracy z podmiotami otoczenia oraz jasny podział obowiązków i uprawnień w tym zakresie.

III.4.3 Skrócić czas podejmowania decyzji i dokonywania rozliczeń oraz zapewnić konkurencyjność kosztową w ramach wspólnych przedsięwzięć.

III.4.4 Zorganizować wsparcie prawne dla inicjatyw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i zrewidować zarządzanie prawami własności przemysłowej w ramach tej współpracy.

III.4.5 Zwiększyć gotowość wdrożeniową wyników prac badawczych, pozyskując zewnętrzne fundusze i wydzielając specjalne środki UMK na ten cel.

III.4.6 Wzmocnić różnorodne formy przedsiębiorczości akademickiej dzięki stałemu programowi inkubacyjnemu.

III.5 Wzmocnić wizerunek Uniwersytetu jako instytucji tworzącej wiedzę, społecznie zaangażowanej i kulturotwórczej.

III.5.1 Wdrożyć program promocji wizerunku UMK, dopasowując instrumenty promocji do zdefiniowanych grup docelowych.

III.5.2 Regularnie upowszechniać wiedzę, akcentując podejmowanie przez UMK wyzwań przyszłości, wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych oraz harmonizację ze środowiskiem przyrodniczym i ekosystemem miejskim.

III.5.3 Podejmować inicjatywy i współtworzyć wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe integrujące wspólnotę UMK oraz mieszkanki i mieszkańców Torunia i Bydgoszczy.

III.5.4 Umocnić pozycję Uniwersytetu jako ważnego animatora kultury i sztuki w regionie i kraju, w tym wspierać rozwój kultury studenckiej.

Strategia UMK