Strategia UMK

 

Cel strategiczny V

Umożliwić wykorzystanie potencjału Uniwersytetu w zmieniającym się otoczeniu poprzez zarządzanie akcentujące stałe doskonalenie, rolę odpowiedzialnego przywództwa na każdym poziomie, wsparcie nowoczesnych technologii oraz zrównoważony rozwój całej wspólnoty.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest w pełni autonomiczną i sprawnie zarządzaną instytucją akademicką, posiadającą odpowiednie kompetencje i instrumenty realizacji swoich celów strategicznych. Zarządzanie strategiczne jest wspierane analizami Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych, opiniami Rady Uniwersytetu oraz ekspertyzami zewnętrznymi.

Rozwój Uniwersytetu i wdrażanie zmian o charakterze strukturalnym i funkcjonalnym wynikają ze stałego dążenia do doskonałości we wszystkich sferach jego działalności. Osoby kierujące poszczególnymi jednostkami i osoby zarządzające Uczelnią monitorują osiągnięcia zespołów i dokonują ich systematycznej oceny według spójnego dla całego Uniwersytetu zestawu kryteriów. W efekcie kadra kierownicza określa i wdraża inicjatywy naprawcze, usprawnienia lub cele rozwojowe na kolejny okres.

Uniwersytet aktywnie zarządza ryzykiem, systemowo monitorując realizację celów oraz rozwijając zdolność proaktywnej odpowiedzi na zmieniające się warunki otoczenia. Polityka finansowa i inwestycyjna jest przejrzysta i podporządkowana priorytetom rozwoju Uniwersytetu. UMK zabezpiecza finansowe podstawy swojej autonomii i wzrostu dzięki zwiększającemu się udziałowi przychodów spoza subwencji w budżecie Uczelni.

Model zarządzania UMK łączy skoncentrowane przywództwo, zapewniające sterowność całej instytucji z zaufaniem do kompetencji i podejmowania samodzielnych decyzji przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych. Role, uprawnienia decyzyjne i relacje zarządcze są precyzyjnie i jasno zdefiniowane.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika implementuje style zarządcze, formy kierowania pracą zespołów, metodyki projektowe oraz doskonalące procesy w sposób spójny z kulturą organizacyjną Uczelni. Komunikacja wewnątrz i na zewnątrz Uniwersytetu jest systemowo wspierana, efektywna i wielokierunkowa, a komunikacja liderów - zorientowana na umożliwianie osiągnięć i współpracę. Osoby zarządzające, zarówno w obszarach nauki i kształcenia, jak i w strukturach administracji, rozumieją perspektywę pracowniczek i pracowników i są zainteresowane ich sugestiami usprawnień.

Przewodniczącym zespołu zajmującego się obszarem "Zarządzanie" jest dr Tomasz Jędrzejewski. Skład zespołu >>>

Cele operacyjne i kluczowe działania

V.1 Wdrożyć jednolity model zarządzania Uniwersytetem oparty na samodoskonaleniu oraz zaawansowanych analizach danych.

V.1.1 Zarządzać poprzez określanie celów oraz monitorowanie ich osiągania dzięki doskonaleniu modelu i procesu kontroli zarządczej.

V.1.2 Zinwentaryzować wewnętrzne systemy samodoskonalenia oraz związane z nimi źródła danych zarządczych.

V.1.3 Zintegrować kluczowe systemy zarządzania funkcjonujące na Uniwersytecie, zachowując ich najlepsze cechy w ramach jednolitego modelu.

V.1.4 Precyzyjnie i przejrzyście zdefiniować role, uprawnienia decyzyjne i relacje zarządcze.

V.1.5 Usprawnić proces zarządzania ryzykiem w odniesieniu do realizacji celów Uniwersytetu.

V.1.6 Zapewnić spójność z aktualną strategią Uniwersytetu, weryfikując cele w jednostkach i optymalizując strukturę organizacyjną.

V.1.7 Uruchomić Uniwersytecki Ośrodek Analiz Strategicznych przygotowujący analizy strategiczne w procesie zarządzania Uczelnią.

V.2 Wzmocnić model pracy liderek i liderów zorientowany na wspieranie osiągnięć pracowniczych i rozwój zespołów.

V.2.1 Zdefiniować model przywództwa na poszczególnych szczeblach organizacyjnych.

V.2.2 Rozwijać właściwe dla liderek i liderów akademickich kompetencje przewodzenia zespołom i wspierania osiągnięć pracowniczych.

V.2.3 Wzmacniać samodzielność i odpowiedzialność osób zatrudnionych oraz angażować je w proces doskonalenia funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej.

V.2.4 Wspierać dzielenie się wiedzą i wdrażanie najlepszych praktyk w ramach kadry zarządzającej.

V.2.5 Kształtować nowe pokolenie liderek i liderów akademickich poprzez rozpoznawanie i wzmacnianie talentów przywódczych.

V.3 Zapewnić zaawansowane wsparcie technologiczne i administracyjne procesów kluczowych dla Uniwersytetu.

V.3.1 Wspierać zarządzanie działalnością naukową, wdrażając system analityczny oparty na wspólnej bazie danych.

V.3.2 Usprawnić elektroniczną obsługę procesu kształcenia i spraw studenckich.

V.3.3 Unowocześnić proces dydaktyczny dzięki technologiom zdalnego i adaptacyjnego uczenia się.

V.3.4 Zintegrować i usprawnić procesy finansowo-księgowe i zarządzania kapitałem ludzkim, wdrażając cyfrowe rozwiązanie klasy ERP.

V.3.5 Uprościć procedury poprzez pełną cyfryzację obiegu dokumentów i automatyzację powtarzalnych procesów.

V.3.6 Usprawnić wsparcie administracyjne, tworząc wyspecjalizowane jednostki o strukturze macierzowej.

V.3.7 Zarządzać wiedzą organizacyjną i zapewnić zastępowalność kadr w administracji, zabezpieczając transfer wiedzy i dobrych praktyk.

V.4 Wzmocnić zrównoważony rozwój Uniwersytetu, zapewniając w szczególności długofalową samodzielność i stabilność finansową.

V.4.1 Udoskonalić zarządzanie majątkiem Uniwersytetu, w tym identyfikować możliwe oszczędności.

V.4.2 Ujednolicić gospodarkę finansową na Uniwersytecie.

V.4.3 Aktywnie pozyskiwać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na wszystkich szczeblach organizacyjnych i we wszystkich obszarach działalności.

V.4.4 Zadbać o minimalny ślad węglowy dzięki uwzględnianiu wewnętrznej oceny oddziaływania na środowisko w procesach decyzyjnych Uniwersytetu.

V.5 Optymalnie wykorzystać i unowocześnić infrastrukturę Uniwersytetu dla osiągnięcia strategicznych celów.

V.5.1 Ocenić potencjał oraz stopień wykorzystania dostępnej obecnie infrastruktury oraz ujednolicić standardy zarządzania nią.

V.5.2 Uzyskać dostęp do unikatowych elementów infrastruktury w ramach partnerstw Uniwersytetu.

V.5.3 Poprawić sprawność energetyczną obiektów, ograniczając straty energii oraz zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

V.5.4 Rozszerzyć dostępność architektoniczną, a także dostępność infrastruktury socjalnej oraz elementów "małej infrastruktury", zharmonizowanych z otoczeniem przyrodniczym.

Strategia UMK