Strategia UMK

Strategia

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest jednym z wiodących w kraju szerokoprofilowym, europejskim uniwersytetem badawczym. Potwierdza swoją wysoką pozycję w nauce krajowej, zajmując miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu uczelni akademickich w Polsce i jest w pełni przygotowany do utrzymania statusu uczelni badawczej (IDUB).

UMK jest uniwersytetem rozpoznawalnym i liczącym się w Europie, szczególnie w zakresie priorytetowych obszarów badawczych rozwijanych w centrach doskonałości. Uczestniczy w międzynarodowej przestrzeni badawczej dzięki uznanej kadrze oraz doktorantkom i doktorantom biorącym udział w prestiżowych projektach i wydarzeniach naukowych. Posiada liczne osiągnięcia o dużej doniosłości naukowej i artystycznej, z których znacząca część powstała w wyniku współpracy międzynarodowej.

Uniwersytet jest cenionym partnerem w silnych, międzynarodowych sieciach badawczych, a w wybranych dyscyplinach przejmuje rolę lidera inicjatyw naukowych, wokół których budują się nowe sieci. Uniwersytet tworzy optymalne warunki do podejmowania przez pracowników współpracy międzynarodowej. Kadra akademicka traktuje relacje międzynarodowe, w tym wyjazdy zagraniczne, jako szczególnie cenne źródło nowych doświadczeń i wartościowy element rozwoju kariery zawodowej.

Ważną częścią działalności naukowej Uczelni jest interdyscyplinarność realizowana w ramach dziedzin nauki oraz we współpracy międzydziedzinowej. Dzięki temu Uniwersytet włącza się w projekty odpowiadające na złożone wyzwania cywilizacyjne.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika rozwija się w sposób zrównoważony. Obszary badawcze, w których może konkurować lub być liderem co najmniej w skali ogólnopolskiej, są skutecznie identyfikowane, wspierane i promowane. Uniwersytet w swojej działalności naukowej w sposób elastyczny odpowiada na aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze kraju i regionu. Sprzyja temu sprzężenie transferu wiedzy i komercjalizacji z nauką na każdym etapie prac badawczych.

Na Uniwersytecie funkcjonuje kompleksowy system zarządzania infrastrukturą badawczą, który zapewnia jej optymalne wykorzystanie, a dzięki współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi stwarza także możliwości pracy na dotychczas niedostępnej aparaturze, w ramach wspólnych przedsięwzięć naukowych.

Uniwersytet realizuje politykę dywersyfikacji źródeł przychodów na badania i rozwój kadry naukowej, w tym istotnie wzmacnia działania w kierunku pozyskiwania grantów krajowych i międzynarodowych.

Strategia UMK 2021-2026

Strategia UMK